بهترین ساعت غذاخوردن!


متخصصین علوم تغذیه معتقدند که ساعت غذا خوردن از اهمیت زیادی در سلامت افراد برخوردار است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5597507/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86