میلیون‌ها نفر در آفریقا در معرض ناامنی غذایی


صندوق بین المللی پول اعلام کرد میلیون‌ها نفر در آفریقا در معرض ناامنی غذایی جدی به خاطر افزایش تورم قرار دارند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5610641/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C