گوترش زنگ خطر گرسنگی در جهان را به صدا درآورد


دبیر کل سازمان ملل زنگ خطر را درباره افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش گرسنگی در جهان به صدا درآورد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5535114/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF